ระบบบัญชีข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (OPS-MOC Data Catalog)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานเพื่อใช้ในการค้นหาและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ