ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ HTML
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 3105
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 3106
สร้างในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564