ข้อมูลสินค้าส่งออก-นำเข้า ระหว่างประเทศของไทย

ข้อมูลสินค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีการใช้งาน 2 ประเภทเป็นหลักได้แก่ (1) ข้อมูลสินค้าตามโครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์หรือคอมโค้ด (Commodity Code : ComCode) เป็นการจัดทำโครงสร้างสินค้านำเข้า/ส่งออก เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ตามภารกิจของกระทรวงและ (2) ข้อมูลสินค้าตามอัตราพิกัดศุลกากรหรือฮาร์โมไนซ์โค้ด (Harmonized System Code : HS) จากกรมศุลกากร ที่นำมาประมวลผล (Processing) เพื่อรวบรวมมูลค่าการนำเข้า และส่งออกของไทย ลักษณะการใช้งานเว็บเซอร์วิสเป็นการค้นหาด้วยชื่อสินค้า เพื่อให้ได้รหัสสินค้าออกมา เพื่อนำรหัสสินค้าไปใช้ในการดึงข้อมูลการค้าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ tradeservices@moc.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กรมศุลกากร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://data.moc.go.th/OpenData/Products
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 2534
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar mocadmin
สร้างในระบบเมื่อ 16 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 สิงหาคม 2566