ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ JSON
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2534
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด บาท
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กรกฎาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 25 สิงหาคม 3107
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564