ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ HTML
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด ราย
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กรกฎาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 5 สิงหาคม 2564
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564